Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van R.E. Verweij, Onderzoek4Retail, gevestigd te Houten, kvk.nummer 51387069, bij de uitvoering van opdrachten tot het verrichten van lokaal onderzoek. hierna te benoemen als Opdrachtnemer.
 

Artikel 1 - Definities 
1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernagevolgde termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
   Opdrachtnemer: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
   Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.


Artikel 2 – Algemeen
1 Deze algemene voorwaarden – aan te duiden als “Algemene Voorwaarden Onderzoek4Retail” – zijn van toepassing op ieder te verrichten onderzoek betrekking hebbende aanbieding en/of offerte en/of overeenkomst en/of contract, hierna aan te duiden als “Opdracht”, tussen Onderzoek4Retail, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en de (potentiële) opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”. 

2.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

4.Iedere onderzoek wordt uitgevoerd conform de regelgeving en gedragcodes voor de praktijk van het markt-onderzoek, zoals de Onderzoekrichtlijn op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de zogenaamde ESOMAR/ICC gedragscode. Deze hebben met name betrekking op de bescherming van de privacy van onderzoeksdeelnemers.

 
Artikel 3 – Onderzoeksvoorstellen en offertes
1. De onderzoeksvoorstellen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven, en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening, tenzij anders is aangegeven.
 
2. De in offertes en contracten vermelde bedragen zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 
3. Gemaakte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 
 
Artikel 4 - Contractsduur; risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst
1.De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 
2.Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 
3.Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 
4.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 
5.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 
6.Alle informatie die tijdens de uitvoering van het onderzoek door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk en Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding daarvan.
 
 
Artikel 5 - Betaling en incassokosten
1.Indien de Opdrachtgever onderzoek wil laten uitvoeren, zonder dat er sprake is van een meerjarig contract, zal 50% van de kosten door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaald moeten worden voorafgaand aan opstarten van het onderzoek en de resterende 50% na oplevering van de onderzoeksresultaten aan de Opdrachtgever.
 
2.Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum.
 
3.Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige maandelijkse betaling of na verstrijken van 15 dagen na de  factuurdatum, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 
4.Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 
 
Artikel 6 – Levertijd en planning
1.Overeengekomen levertijden zijn niet verbindend bij vertraging wegens onvoorziene omstandigheden die samenhangen met tussentijdse wijzigingen in de Opdracht of met buiten de macht van Opdrachtnemer gelegen factoren, die veldwerk of technische afwerking kunnen beïnvloeden. Indien Opdrachtnemer een vertraging voorziet, zal hij Opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen.
 
2.Indien Opdrachtgever in de overeengekomen tijdsplanning een wijziging wenst aan te brengen, zal Opdrachtnemer daaraan medewerken, mits Opdrachtgever vrijwillig hierover tijdig met Opdrachtnemer in overleg treedt en voorts onder de voorwaarde dat, afhankelijk van de omstandigheden van het desbetreffende geval, deze medewerking in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden verlangd. Dit laatste zal mede afhangen van de bereidheid van Opdrachtgever de kosten te vergoeden die Opdrachtnemer moet maken als gevolg van de door Opdrachtgever gewenste wijziging in de overeengekomen tijdsplanning. Tenzij over de hierna te noemen termijn schriftelijk een afwijkende afspraak mocht zijn gemaakt, zal Opdrachtgever te allen tijde tenminste vijf werkdagen voor het geplande aanvangstijdstip van het veldwerk eventuele afwijkingen in de overeengekomen tijdsplanning kenbaar dienen te maken. Mocht Opdrachtgever deze termijn niet in acht nemen, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot volledige betaling van de voor het veldwerk overeengekomen vergoeding. Op deze vergoeding komen eventuele vervangende inkomsten in mindering.
 
 
Artikel 7 – Wijzigingen/meerwerk
1.Indien Opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of inhoud van het onderzoek wenst aan te brengen, zal Opdrachtgever daartoe tijdig in overleg treden met Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal aan de gewenste wijzigingen meewerken, mits zulks in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden verlangd en hierover en over de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering komen, overeenstemming wordt bereikt. Betaling van de extra kosten van dit meerwerk worden geacht voor 50% voorafgaand aan het onderzoek door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden betaald en de resterende 50% na oplevering van de onderzoeksresultaten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 
2.Het is Opdrachtnemer nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen opzet en/of inhoud van een onderzoek zonder dat Opdrachtgever daarmee heeft ingestemd.
 
 
Artikel 8 – (tussentijdse) Beëindiging van de Opdracht/opschorting en ontbinding van de opdracht
1.Indien door Opdrachtgever in de periode van de looptijd van de overeenkomst, het contract opzegt dan wel stopt met betaling, vindt er geen restitutie plaats van de reeds betaalde bedragen indien het in het contract omschreven te verrichten onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden.
 
2.Indien door Opdrachtgever in de periode van de looptijd van het contract, het contract opzegt dan wel stopt met betaling, nadat de in het contract omschreven te verrichten onderzoek door de Opdrachtnemer is uitgevoerd, zal door de Opdrachtgever alle openstaande betalingstermijnen per direct (binnen twee weken na opzegging van het contract) betaald moeten worden aan de Opdrachtnemer.
 
3.Indien als gevolg van een oorzaak die Opdrachtnemer kan worden toegerekend de Opdracht niet wordt uitgevoerd conform het daaraan ten grondslag liggende onderzoekscontract, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen en zal Opdrachtgever Opdrachtnemer, met inachtneming van een termijn van twee weken, in de gelegenheid stellen de Opdracht alsnog deugdelijk uit te voeren. Opdrachtgever is alleen dán niet gehouden Opdrachtnemer daartoe in de gelegenheid te stellen, indien zulks in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden verlangd. Extra kosten die Opdrachtnemer na in gebreke te zijn gesteld dient te maken, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Uitsluitend indien ook na ingebrekestelling de tekortkoming van Opdrachtnemer voortduurt, is Opdrachtgever gerechtigd de Opdracht te annuleren.
 
4.Indien Opdrachtnemer als gevolg van een oorzaak die Opdrachtgever kan worden toegerekend, de Opdracht niet heeft kunnen uitvoeren of niet heeft kunnen uitvoeren conform het daaraan ten grondslag liggende onderzoekscontract, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever met inachtneming van een termijn van twee weken schriftelijk in gebreke stellen en Opdrachtgever aanbieden de Opdracht alsnog uit te voeren, tenzij zulks in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. Indien Opdrachtgever van genoemd aanbod geen gebruik maakt, is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer als gevolg van het niet uitvoeren van de opdracht geleden schade te vergoeden. Opdrachtnemer is gerechtigd de Opdracht zonder ingebrekestelling te ontbinden en/of de uitvoering van de Opdracht te schorten, indien overigens Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. Indien Opdrachtnemer op redelijke grond niet bereid is de Opdracht volgens de gegeven aanwijzingen uit te voeren, kan Opdrachtnemer, indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niettemin aan die wijzigingen houdt, de overeenkomst van Opdracht opzeggen wegens gewichtige redenen.
 
 
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1.Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop daarbij vertrouwd mag worden. De aansprakelijkheid voor de schade uit dien hoofde wordt beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft ontvangen. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor eventuele door Opdrachtgever geleden gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van onderzoeksuitkomsten door Opdrachtgever of derden en tegen aanspraken ter zake daarvan van derden zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren.
 
 
Artikel 10 – Stopzetting bedrijfsvoering / restitutiebetaling
1.Indien Opdrachtnemer tot stopzetting bedrijf overgaat, zal dit vroegtijdig aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt worden. De Opdrachtnemer zal de werkzaamheden voor de Opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst hiervoor afronden. Indien er nog geen werkzaamheden voor de Opdrachtgever voortvloeiende uit het contract, zullen de reeds voldane periodieke betalingen met betrekking tot dit contract gerestitueerd worden.
 
2.Indien Opdrachtnemer door langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of door overlijden de uit het contract voortvloeiende werkzaamheden niet kan verrichten, dan zullen de gedane periodieke betalingen voor nog niet uitgevoerde onderzoekswerkzaamheden gerestitueerd worden.
 
3.Indien Opdrachtgever tot verkoop van zijn bedrijf overgaat en tot aankoop van een ander bedrijf, kan het lopende contract met de Opdrachtgever overgaan naar het andere bedrijf.

 
Artikel 11 - Overmacht 
1.Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 
3.Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming hindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen. 


Artikel 12 – Toepasselijk recht/geschillenregeling
1.Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van (een) overeenkomst(en) tussen partijen wordt beslecht, indien het geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank, door de rechtbank in de plaats van vestiging van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer er voor mocht kiezen het geschil voor te leggen aan de rechtbank in plaats van vestiging van Opdrachtgever.

Artikel 13 - Verwerking Persoonsgegevens
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Houten,
mei 2019